Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van VLAAMSE VERENIGING TOT BEVORDERING VAN DE KINDERGENEESKUNDE vzw, afgekort VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE voor de website www.vvkindergeneeskunde.be.

1. Toepassingsgebied en afwijkingen

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de prestaties en diensten geleverd door de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE en waarvan de leden van de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE kunnen genieten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en tegenstelbaar aan de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigd zijn door de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE. In geval van dergelijke schriftelijke en uitdrukkelijk overeengekomen afwijking blijven echter alle andere punten van deze algemene voorwaarden -waarvoor niet schriftelijk en uitdrukkelijk een afwijking werd verleend- onverminderd van toepassing.

2. Aanbieding en orderbevestigingen

Tenzij schriftelijk anders is bepaald, gelden aanbiedingen enkel bij wijze van inlichting. Zij kunnen per brief worden meegedeeld of op de website worden weergegeven. Ze staan open voor leden die hun bijdragen hebben betaald en na invoering van hun persoonlijk wachtwoord. Een inschrijving of bestelling wordt pas in overweging genomen na instemming met de algemene voorwaarden van de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE. 
De betaling van een voorschot of aanbetaling houdt geen geldige inschrijving of bestelling in, behoudens uitdrukkelijk overeengekomen uitzondering. Na ontvangst van de betaling wordt een schriftelijke bevestiging van de inschrijving of bestelling verstuurd via e-mail. Een factuur ‘voor voldaan’ kan opgesteld worden op naam van een lid als die daar op het moment van de reservatie uitdrukkelijk om gevraagd heeft.
Het programma en het tijdschema van de bestelde prestaties worden met de orderbevestiging meegegeven. Een bestelling geplaatst door een lid is op naam en kan niet worden overgedragen ten gunste van een ander lid.
In geval van meerdere inschrijvingen of bevestigingen tegelijk moet de namenlijst van de betrokken leden worden meegedeeld, zodat kan worden gecontroleerd of hun ledenbijdrage werd betaald.

3. Beschikbaarheid

Bij prestaties met een beperkt aantal plaatsen worden de plaatsen gereserveerd op basis van de ontvangst van de betalingen. Er wordt geen rekening gehouden met reservaties die niet gevolgd worden door een betaling. In geval van betwisting geldt de betalingsdatum als criterium. Elke klacht op grond van vermeende onjuistheden in de orderbevestiging moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen acht dagen na de orderbevestiging bij de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE binnenkomen.

4. Prijs

De prijzen worden vastgesteld door de raad van bestuur van de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE en kunnen verschillen naar gelang de hoedanigheid van het lid.
In geval dat, gedurende de periode tussen de bevestiging/inschrijving en de uitvoering van de bestelling/inschrijving, de prijzen zouden stijgen ten gevolge van wijzigingen in de valutakoers, loonsverhogingen of ten gevolge van om het even welke maatregel van algemene aard getroffen door nationale of buitenlandse overheden, heeft de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE het recht deze verhoging door te rekenen aan het lid voor zover dit niet resulteert in een verhoging van meer dan 20% ten opzichte van de oorspronkelijke prijs.
Als de stijging groter is, heeft het lid de mogelijkheid om zijn bestelling/inschrijving te annuleren. In dat geval wordt de desgevallend reeds betaalde prijs integraal terugbetaald aan het lid, zonder dat het lid aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling.

5. Betaling 

Bestellingen of inschrijvingen worden elektronisch betaald, via de website. 
De elektronische betalingen worden beveiligd door Multisafepay. Credit-en debetkaarten worden aanvaard. Bij elektronische betalingen kan een toeslag van 3% gerekend worden om de administratieve kosten te dekken.

6. Wanbetaling

Behoudens uitzonderingen moet de betaling gebeuren op het moment van de inschrijving of bestelling. In de veronderstelling dat het zou worden toegestaan om een betaling gespreid uit te voeren, zal op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag van rechtswege een jaarlijkse intrest worden toegepast van 8%. Daarnaast zal elk verschuldigd bedrag dat niet binnen de vijftien dagen na aangetekende verzending van een ingebrekestelling betaald wordt, van rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 50,00 om de buitengerechtelijke inningskosten te dekken, onverminderd de eventuele gerechts-en procedurekosten. 

7. Annulering en terugbetaling

7.1. Elk lid heeft het recht om zijn bestelling schriftelijk te annuleren onder de volgende
voorwaarden :

  • een inschrijving of bestelling kan op meer dan 15 werkdagen vóór het begin van de prestatie worden geannuleerd zonder rechtvaardiging, noch kosten, behoudens administratiekosten ten bedrage van 3 % van de prijs van de bestelling/inschrijving.  In dat geval wordt de reeds betaalde prijs terugbetaald, behoudens dus de 3% administratiekosten. Daartoe worden de administratiekosten die werden betaald bij de elektronische overschrijving ingehouden bij de terugbetaling Als de betaling via een papieren overschrijving werd uitgevoerd, wordt 3% van het betaalde bedrag bij de terugbetaling ingehouden om de administratieve kosten te dekken;
  • bij een annulering van een bestelling/inschrijving tussen 10 en 15 werkdagen vóór het begin van de prestatie wordt 50 % van het betaalde bedrag terugbetaald, na inhouding van de administratieve kosten, zoals hierboven uiteengezet;
  • bij een annulering van bestelling op minder dan 10 werkdagen vóór het begin van de prestatie wordt geen enkele terugbetaling uitgevoerd, tenzij ze gerechtvaardigd is door ernstige medische redenen of overlijden. In voorkomend geval is de terugbetaling beperkt tot 50 % van de betaalde prijs, na inhouding van de administratieve kosten zoals hierboven uiteengezet. De Raad van Bestuur oordeelt op soevereine wijze of de ingeroepen redenen recht geven op een terugbetaling.

7.2. Vragen tot terugbetaling moeten schriftelijk, en in voorkomend geval vergezeld van de
rechtvaardigingsstukken, worden gericht aan de zetel van de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE met kopie via e-mail aan het secretariaat en de penningmeester.

7.3. Het zonder voorafgaande verwittiging niet bijwonen van een wetenschappelijke activiteit
geeft geen recht op terugbetaling.

8 Opschorting/ ontbinding

Bij niet-betaling van vervallen bedragen is de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE gerechtigd om zonder ingebrekestelling de bestaande inschrijvingen/bestellingen op te schorten.

9. Vrijstelling van aansprakelijkheid/overmacht

9.1. De VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen of annuleringen op het laatste ogenblik van wetenschappelijke activiteiten die zij zelf organiseert of waarvan de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE de deelname eraan organiseert, bevordert, aanmoedigt en/of ondersteunt, noch voor de afwezigheid van een of meer sprekers, noch voor enig ander geval van overmacht.

9.2. De VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE behoudt zich het recht voor de prestaties te annuleren als er onvoldoende deelnemers zijn of in geval van overmacht, zoals (maar niet beperkt tot) gevallen van verlof, staking, oorlog, oproer, overstroming, brand, vorst, transportproblemen, machineongeval, lock-out of enig ander geval dat het nakomen van de verplichtingen van de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE verhindert of bemoeilijkt.

9.3. In geen enkel geval brengt de wijziging of annulering een recht op schadevergoeding of terugbetaling van kosten met zich mee in hoofde van het lid; deze kan slechts aanspraak maken op de terugbetaling van het bij de inschrijving/bestelling betaalde bedrag.

10. Bewijs van deelname

Het bewijs van de deelname van een lid aan een geaccrediteerde medisch-wetenschappelijke activiteit wordt rechtstreeks naar de accrediteringsinstantie van het RIZIV opgestuurd.

11. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die bij een inschrijving of bestelling worden doorgegeven, worden door de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE verwerkt in overeenstemming met de bepaling van de Wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Ze worden als vertrouwelijk behandeld en worden in geen geval aan derden meegedeeld zonder toestemming van het betrokken lid. U kunt de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE steeds verzoeken om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen via de rubriek ‘contacteer ons’. De VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE zal tijdig gevolg geven aan dergelijk verzoek. 

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.

12. Afwezigheid van verzaking

Noch het feit dat de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE één van de rechten die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen niet heeft uitgeoefend, noch het feit dat de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE geen strikte toepassing van een in de algemene voorwaarden vermeld(e) verplichting of beding heeft geëist, vormt een verzaking in hoofde van de VLAAMSE VERENIGING KINDERGENEESKUNDE om nadien de toepassing van deze rechten, verplichtingen,
bedingen of voorwaarden te eisen. De eventuele nietigverklaring, ongeldigheid of schrapping van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Deze overige bepalingen blijven dan onverminderd van toepassing.

13. Bevoegdheidsbeding

Iedere rechtstreekse en onrechtstreekse betwisting aangaande de interpretatie en/of de uitvoering van deze algemene voorwaarden wordt geregeld door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

VVKindergeneeskunde

St. Martensbergstraat 9
3600 GENK
BTW BE 0893.610.124