09apr 19Gelijk budget voor gelijk zorgprofiel voor personen met een handicap

PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

De Vlaamse Regering nam vrijdag 5 april een aantal besluiten ter ondersteuning van personen met een handicap. Onder meer de historisch gegroeide ongelijkheid in de financiering van de zorgvoorzieningen kan nu in het nieuwe systeem van de persoonsvolgende financiering van de baan worden geholpen. Een herverdeling zal gefaseerd over een periode van 8 jaar worden uitgevoerd waardoor alle personen met een handicap die een afwijkend persoonsvolgend budget hebben op hun doelbudget terecht komen.

De persoonsvolgende financiering wordt sinds 2017 ingevoerd. Hierdoor ontvangen personen met een handicap een eigen budget waardoor ze keuzevrijheid hebben in de besteding voor hun zorg en ondersteuning. Sindsdien krijgen ook nieuwe aanvragers een budget. Ook de personen met een handicap die reeds lang in een van de voorzieningen opgevangen werden, residentieel of anders, kregen vanaf die startdatum een persoonsvolgend budget. Voor deze groep personen met een handicap was het persoonsvolgend budget afgeleid uit de zorggebonden middelen van de zorgvoorziening. Gezien de historische ongelijkheid in de financiering van de zorgvoorzieningen kregen de personen met een handicap die eind 2016 ondersteuning genoten van een zorgvoorziening in een aantal gevallen een ongelijk budget voor een gelijke zorgproblematiek. Dit euvel verhelpt de Vlaamse Regering nu door een herverdeling in te voeren over een periode van 8 jaar waardoor alle personen met een handicap die een afwijkend persoonsvolgend budget hebben binnen die 8 jaar op hun doelbudget terecht komen. Er wordt periodiek gemonitord en er zal regelmatig gerapporteerd worden aan de Vlaamse regering over het verloop van de herverdelingsoefening.

Gelijk budget voor gelijke ondersteuning

Deze herverdeling gebeurt gefaseerd en wordt geleidelijk aan ingevoerd. Voor elke persoon met een handicap die voor de herverdelingsoefening in aanmerking komt, bieden de vergunde zorgaanbieders bovendien zorggarantie: dat betekent dat alle betrokken personen die dit wensen kunnen blijven genieten van dezelfde ondersteuning als voorheen, ongeacht of hun budget stijgt of daalt. Is de situatie ondertussen gewijzigd en heeft men meer of andere ondersteuning nodig? Dan kan op elk moment via de normale procedure een herziening van het budget aangevraagd worden. Het doel, namelijk dat elke persoon met een handicap beschikt over een gelijkwaardig budget voor een gelijkwaardige ondersteuning, zal tegen 2027 voor elke betrokken persoon gerealiseerd zijn. 

Traject naar herverdeling

Deze regeling gaat ook gepaard met begeleidende maatregelen voor de voorzieningen die hun inkomstenbronnen sterk gewijzigd zien. Er wordt voorzien in ruime coachingstrajecten voor voorzieningen die zich concentreren op verschillende organisatiedomeinen. Voorzieningen kunnen zo begeleid worden naar een aangepaste organisatiestrategie en herpositionering in het nieuwe zorglandschap. In samenspraak met de sector zullen deze begeleidende maatregelen nog verder vorm gegeven worden.

Optimaliseren van de methodieken en instrumenten vanaf 2020

Daarnaast gebeurt het vaststellen van de hoogte van een persoonsvolgend budget vanaf 1 januari 2020 verfijnder door een nieuw instrument van zorgzwaartebepaling en budgetbepaling. Voortaan zal een budget niet langer ingedeeld zijn in een lijst van 12 categorieën budgetten, maar van 24 budgetcategorieën.

+++

 

Groen licht van Vlaamse Regering voor vraagsturing en een persoonsvolgend budget voor kinderen en jongeren

 

De Vlaamse Regering besliste vorige vrijdag om verder te bouwen op de voorstellen die door een projectteam Persoonsvolgende financiering voor kinderen en jongeren werden ontwikkeld en die nu in een besluit van de Vlaamse Regering vastgelegd werden. Ze betekenen een wissel op de toekomst voor de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap. Eerder was al beslist om ook voor minderjarige personen met een handicap een traject naar vraaggestuurde ondersteuning door middel van persoonsvolgende financiering te voorzien. Nu zijn ook de eerste modaliteiten daarvan vastgelegd. 

 

Concreet betekent dit dat de komende maanden zal worden uitgetekend hoe de toeleiding, de prioritering en de besteding van persoonsvolgende budgetten voor jongeren en gezinnen vanaf medio 2020 ingevoerd zal worden. De start van de persoonsvolgende financiering houdt hierbij expliciet rekening met de specifieke situatie van kinderen en jongeren en hun context. Zo zijn kinderen en jongeren in volle ontwikkeling, is er nood aan een geïntegreerde afstemming met de school, onderwijs in het algemeen en de jeugdhulp. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Een persoonsvolgend systeem voor kinderen en jongeren moet ook flexibel zijn, want aangepast aan de evolutie over de levensfasen en volledig ingebed in de ruimere jeugdhulp. Daarom zal deze transitie grondig, met de nodige zorgzaamheid en gefaseerd moeten gebeuren.”

 

De Vlaamse Regering keurde de bouwstenen goed die met deze modaliteiten rekening houden. Cruciaal voor de start in 2020, is het uitwerken van een heldere toeleiding waarbij ook voor kinderen en jongeren gewerkt wordt met een zorgzwaartebepaling op maat van de kinderen en hun gezin. Belangrijk zijn ook goede afspraken voor kinderen en jongeren waarbij de jeugdrechter beslissingen neemt over gepaste zorg en ondersteuning. De goedgekeurde bouwstenen geven aldus een mandaat aan de experten om samen met het werkveld aan de slag te gaan voor een stapsgewijze transitie naar meer vraaggestuurde handicapspecifieke ondersteuning.

 

>> Voor de pers:

  • Nico Krols, woordvoerder Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,  Volksgezondheid en Gezin, 0476 907 972

Karina De Beule, woordvoerder VAPH,  0475 48 05 98

← Terug naar overzicht